Beijing Yunnan Roundtrip

11 days / 10 nights - Four Cities and one Town
(Beijing - Xian - Chengdu - Shanghai - Wuzhen - Shanghai)

12 days / 11 nights - Travel with us to China!
(Beijing - Xian - Shanghai - Shanghai - Suzhou - Shanghai)

14 days / 13 nights - From Beijng to Shanghai
(Beijing - Taiyuan - Pingyao - Xian - Luoyang - Kaifeng - Anyang - Zhengzhou - Shanghai)

15 days / 14 nights - From Beijing to the Red Land
(Beijing - Luoyang - Longmen Grottoes - Xian - Chongqong - Dazu - Kunming - Stone Forest - Red Land - Dali - Kunming 

20 days / 19 nights - The Craddle of China
(Beijing -  Qufu - Kaifeng - Anyang - Zhengzhou - Luoyang - Yuncheng - Hongtong - Pingyao - Taiyuan - Xian - Hangzhou - Wuzhen - Shanghai